• Voor 17.30 uur besteld, binnen 1-3 werkdagen in huis
  • Gratis verzending vanaf €30,-
  • Goedkoopste in Nederland!
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

1. Clearswim: Clearswim, gevestigd te Winterswijk.

2. Klant: degene met wie Clearswim een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Clearswim en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die al privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten namens Clearswim.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk  zijn overeengekomen.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Clearswim hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Clearswim niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 2, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt
  • de verzegeling nog intact is

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van een bestelling.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@clearswim.nl. 

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Clearswim, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van de consument. 

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Clearswim blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Clearswim op grond van wat voor met Clearswim gesloten overeenkomst dan ook.

2. Tot die tijd kan Clearswim zich beroepen op zijn eiendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verkopen of anderszins bezwaren.

4. Indien Clearswim een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst al ontbonden en heeft Clearswim het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering van bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 

Levertijd

1. De door Clearswim opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bestelbevestiging heeft gekregen van Clearswim.

 

Klachten

1. De klant dient een door Clearswim geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Clearswim daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1. Clearswim is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Clearswim altijd vooraf met de klant bespreken.

 

Opgesteld op 11 januari 2021.

Algemene Voorwaarden Clearswim